Προϊόν


Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών

υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων


Δείτε περισσότερα

Το έργο

Για να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι του έργου, οι ερευνητικές προσπάθειες θα επικεντρωθούν σε δύο μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών, τα οποία από βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και προκαταρκτικές μελέτες των συμμετεχόντων φορέων είναι πλούσια σε κ-καραγενάνες (C. teedii, πρώην Gigartina) και ουλβάνες (U. rigida)...


Δείτε αναλυτικά
 

<<ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ>>

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-00232)

 

Send us a message


 

Kifisou Ave 128 – 130,
Athens, 121 31,
Greece

 

 

Mon - Fri
9:00 - 17:00