BIOALGAFOOD


Αντικείμενο του BIOALGAFOOD είναι η για πρώτη φορά, σε εθνικό επίπεδο, ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο επιλεγμένων ειδών μακροφυκών από την Ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα (ροδοφύκος Chondracanthus teedii και χλωροφύκος Ulva rigida) για την παραγωγή υδροκολλοειδών (κ-καραγενάνες και ουλβάνες, αντίστοιχα) που θα αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων με βιολογική δράση και Ελληνική ταυτότητα, αλλά και ως πηκτικά και πυκνωτικά μέσα που θα βελτιώσουν τη δομή των προϊόντων στα οποία θα προστεθούν.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας της Ελληνικής αγοράς σε κ-καραγενάνες και η καθολική αντικατάσταση των εισαγόμενων πρώτων υλών, αλλά ακόμη σημαντικότερα η βιομηχανική παραγωγή ουλβανών για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίηση του BIOALGAFOOD θα θέσει τη βάση για την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός αειφόρου και ελεγχόμενου τρόπου παραγωγής κ-καραγενανών και ουλβανών, καθώς και βιοδραστικών εξευγενισμένων εκχυλισμάτων από την εντατική καλλιέργεια των επιλεγμένων μακροφυκών με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Εκτός από τη δημιουργία νέας γνώσης θα επέλθει διεύρυνση των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων με συνεπακόλουθη ενδυνάμωση του κύκλου εργασιών τους στην εσωτερική αγορά, καθώς και του εξαγωγικού τους χαρακτήρα. Παράλληλα, θα μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιχθυογεννητικών σταθμών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων. Με την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου για την Εθνική οικονομία.

Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και συμμετέχουν οι εταιρείες KEFISH και CHC και ο ερευνητικός φορέας ΙΝΑΛΕ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η σύμπραξη ολοκληρώνεται με την συνδρομή υπεργολάβων.


Αναλυτικά:

Στόχοι του έργου

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει στην:


• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εντατική υδατοκαλλιέργεια των επιλεγμένων ειδών στην Ελλάδα.


• Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκχύλισης και μεταποίησης της βιομάζας των φυκών για την παραγωγή πολυσακχαριτών (κ-καραγενάνες και ουλβάνες).


• Ανάδειξη της βιολογικής δράσης των συστατικών από τα καλλιεργούμενα μακροφύκη και αξιοποίηση τους στη παραγωγή τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Και


• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς η καλλιέργεια των μακροφυκών θα συνδυαστεί με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ώστε οι απορροές των δεξαμενών ιχθυδίων να παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά ανάπτυξης των φυκών, λειτουργώντας ως βιολογικό φίλτρο και μειώνοντας το απορριπτόμενο φορτίο αζώτου – φωσφόρου.


Απώτερος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας της Ελληνικής αγοράς σε κ-καραγενάνες και η καθολική αντικατάσταση των εισαγόμενων πρώτων υλών, αλλά ακόμη σημαντικότερα η βιομηχανική παραγωγή ουλβανών για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα θέσει τη βάση για την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός αειφόρου και ελεγχόμενου τρόπου παραγωγής κ-καραγενανών και ουλβανών, καθώς και βιοδραστικών εξευγενισμένων εκχυλισμάτων από την εντατική καλλιέργεια των επιλεγμένων μακροφυκών με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες φορείς

Η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων για τα παραγόμενα προϊόντα (μακροφύκη, πολυσακχαρίτες/εξευγενισμένα εκχυλίσματα, βιολειτουργικά τρόφιμα) που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου με διπλώματα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ύψιστης σημασίας, καθώς θα επιτρέψει την αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ισόποσα μεταξύ των φορέων ή με βάση τον προκαθορισμένο στο συμφωνητικό συνεργασίας τρόπο.


Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να οδηγήσουν στα ακόλουθα οφέλη:


• Μείωση του κόστους παραγωγής των υπαρχόντων προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ που περιέχουν κ-καραγενάνες (προϊόντα σε σκόνη κρύας ή ζεστής στιγμιαίας παρασκευής).


• Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών προϊόντων (ρόφημα σοκολάτας ψυγείου, κρέμα καραμελέ, μίγμα για σούπα).


• Συμβολή στη δημιουργία μιας ισχυρής και άμεσα αναγνωρίσιμης Ελληνικής ταυτότητας τροφίμων και προσθέτων διατροφής, ενδυναμώνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία τους.


• Η παραγωγή ουλβανών σε βιομηχανική κλίμακα, βιοδραστικών πολυσακχαριτών οι οποίοι επί του παρόντος δεν είναι εμπορικά διαθέσιμοι, θα δώσει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους φορείς CHC & KEFISH, επιτρέποντας τους να εισέλθουν δυναμικά στον τομέα παραγωγής και εμπορίας πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας.


• Ενδυνάμωση του κύκλου εργασιών του φορέα ΓΙΩΤΗΣ στην εσωτερική αγορά, καθώς και του εξαγωγικού του χαρακτήρα, αφού θα μπορέσει να εισέλθει με οικονομικότερα προϊόντα σε δύσκολες αγορές, όπως αυτές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.


• Διεύρυνση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και της τεχνογνωσίας του φορέα ΙΝΑΛΕ σε καλλιέργειες ειδών φυκών χρήσιμων στη παραγωγή υδροκολλοειδών.


• Δημιουργία νέας γνώσης (δημοσιεύσεις & ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια).

Οφέλη για την Εθνική οικονομία, τη κοινωνία και το περιβάλλον

• Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα οδηγήσει τελικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελληνικής βιομηχανίας και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη παράλληλη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου για την Εθνική οικονομία.


• Τόνωση του ευρύτερου τομέα των υδατοκαλλιεργειών δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει 16.300 χιλιόμετρα ακτογραμμής εντός της λεκάνης της Μεσογείου.


• Εξασφάλιση της επάρκειας της Ελληνικής αγοράς σε κ-καραγενάνες και καθολική αντικατάσταση των εισαγόμενων πρώτων υλών για τις βιομηχανίες που τις χρησιμοποιούν.


• Δυνατότητα ανάπτυξης πρότυπων συμπληρωμάτων διατροφής και τόνωση της ελληνικής βιομηχανίας, γεγονός που θα συμβάλλει και στην καλή υγεία των καταναλωτών.


• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιχθυογεννητικών σταθμών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων.


• Δυνατότητα αξιοποίησης της υπολειπόμενης μετά την απομόνωση των πολυσακχαριτών βιομάζας των μακροφυκών ως λίπασμα ή συστατικό ιχθυοτροφών μελλοντικά στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας.