Φορείς & Links

 

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παραμένει από το 1930 μια ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό 377 άτομα και το οποίο κατανέμεται σε συνολικά 4 διευθύνσεις (Διεύθυνση Έρευνας, Διεύθυνση Εμπορικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Εργοστασίου). Το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα σε συνδυασμό με έμπειρους επιστήμονες και εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορούν να εγγυηθούν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε ερευνητικού και επενδυτικού έργου.


Το 2017 η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ξεκίνησε Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας, με παράρτημα στην Αθήνα και στο Αγρίνιο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας εργαστηριακές αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων.


Από το 1990 η Εταιρία έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και έχει κατοχυρώσει περισσότερες από 30 διεθνείς και ελληνικές πατέντες.


 

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. κατέχουν τον τίτλο της πρωτοπόρου εταιρείας παραγωγής γόνου, καθώς επίσης και μια σημαντική θέση στην κατάταξη των εταιρειών παραγωγής γόνου και εκτροφής θαλασσίων ειδών που διέπουν την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Η εταιρεία ως Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1982 ,απο τους Μαρίνο Γερουλάνο και Αλέξανδρο Ρωμάνο, την ίδια χρονιά εγκατέστησε ιχθυοκλωβούς στον κόλπο της Κεφαλονιάς οπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε πειραματική εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού.


Το 1985 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθμού δυναμικότητας 1,2 εκατ. ιχθυδίων, και παρήχθη ο πρώτος Ελληνικός γόνος. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 η εταιρεία ήταν η μόνη καθετοποιημένη εταιρεία στην Ευρώπη, και ανέπτυξε πρώτη την αγορά της Ιταλίας, καθιστώντας την ποιότητα της “Κεφαλονιάς” σαν διαφορετική ,και ανώτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα ιχθυοτροφεία. Μετά την μετατροπή της σε Α.Ε. το 1990, προχώρησε σε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, και διπλασιασμού της παραγωγής από τους 300 στους 600 τόνους.


Το 1995 η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης με διαρκή μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της παραγωγικότητας που την έκανε να παράγει 1260 τόνους αλιευμάτων και 5 εκατ. ιχθύδια. Ακολούθησε ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση της μονάδας εκτροφής ,σχέδιο το οποίο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2000-2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 

Είναι ΜΜΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης που ασχολείται με τη παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων, αιθέριων ελαίων και δραστικών παραγόντων ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων, κλπ. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της CHC περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καινοτόμων πρώτων υλών με βιοδραστικότητα από φυσικές πηγές της Ελληνικής βιοποικιλότητας.


 

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ινστιτούτο που εδρεύει στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λειτουργεί από το 1995 και ασχολείται με ερευνητικά αντικείμενα που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον. Στο Ινστιτούτο ανήκει το εργαστήριο «Βενθικής Οικολογίας & Τεχνολογίας» με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του κύκλου ζωής, οικοφυσιολογίας και καλλιέργειας γηγενών ειδών/στελεχών μακροφυκών. Τα ιδιαίτερα οικο-φυσιολογικά χαρακτηριστικά των μακροφυκών, π.χ. ανακύκλωση θρεπτικών αλάτων, τροφική αξία, δέσμευση βαρέων μετάλλων κτλ., γίνεται προσπάθεια στο να αξιοποιηθούν σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, π.χ. ολοκληρωμένες υδατοκαλλιέργειες (bioconversion), τεχνολογίες φυτοθεραπείας υγρών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων (antifouling). Η αξιοποίηση των μακροφυκών που παράγουν υψηλής αξίας δευτερογενείς μεταβολίτες μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανίας τροφίμων προφέροντας περισσότερα και ακόμη υψηλότερης ποιότητας προϊόντα, χωρίς επιβάρυνση στο περιβάλλον.


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούνταν π.ι.δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).


Το αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων,η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.