Ερευνητικός Σχεδιασμός

Η προτεινόμενη πορεία που θα ακολουθηθεί για την επιτυχή υλοποίηση του BIOALGAFOOD είναι οργανωμένη σε 9 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

Για να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι του έργου, οι ερευνητικές προσπάθειες θα επικεντρωθούν σε δύο μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών, τα οποία από βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και προκαταρκτικές μελέτες των συμμετεχόντων φορέων είναι πλούσια σε κ-καραγενάνες (C. teedii, πρώην Gigartina) και ουλβάνες (U. rigida). Ο ερευνητικός σχεδιασμός συνοψίζεται ως εξής:
Συλλογή υγειών ατόμων...
Συλλογή υγειών ατόμων ή τμημάτων τους από ποικίλα θαλάσσια οικοσυστήματα και δημιουργία μονοκαλλιεργειών (unialgal cultures) με σκοπό την εγκατάσταση και τον εγκλιματισμό τους στο εργαστήριο και την αύξηση και ανάπτυξη (βλαστητική, αναπαραγωγική) τους σε ελεγχόμενες συνθήκες.
Μελέτη του κύκλου ζωής των φυκών...
Μελέτη του κύκλου ζωής των φυκών, δεδομένου ότι τα επιλεγμένα είδη εμφανίζουν εναλλαγή γενεών (διπλοειδές σποριόφυτο, απλοειδές γαμετόφυτο και ενδεχομένως ενδιάμεσο τετρασποριόφυτο), χωρίς να είναι απόλυτα γνωστή η εποχή και οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες για τη παραγωγή σπορίων και τη βλάστηση τους. Διερεύνηση συνθηκών βέλτιστης αύξησης και ανάπτυξης των νεαρών βλαστών σε ώριμα άτομα, ώστε να αναπτυχθεί και να βελτιστοποιηθεί ένα ρεαλιστικό πρωτόκολλο μαζικής καλλιέργειας.
Εγκατάσταση των φυκών για παραγωγή βιομάζας...
Εγκατάσταση των φυκών για παραγωγή βιομάζας στο υφιστάμενο πιλοτικό σύστημα εντατικής καλλιέργειας θαλάσσιων μακροφυκών της KEFISH, αξιοποιώντας την εμπειρία του φορέα από προηγούμενα ερευνητικά έργα στη καλλιέργεια φυκών για παραγωγή βιομάζας. Οι δεξαμενές καλλιέργειας θα έχουν ελεγχόμενη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία νερού, αερισμό και τα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυκών θα προέρχονται από το νερό που απορρέει από τις δεξαμενές ιχθυδίων. Το εισερχόμενο και εξερχόμενο από τις δεξαμενές φορτίο θρεπτικών συστατικών θα ελέγχεται και θα συνδυάζεται με τους ρυθμούς αύξησης.
Κατεργασία της βιομάζας του ροδοφύκους C. teedii...
Κατεργασία της βιομάζας του ροδοφύκους C. teedii εν θερμώ με αλκαλικά διαλύματα, παραλαβή των κ-καραγενανών μετά την απομάκρυνση των στερεών υπολειμμάτων και έλεγχος της χημικής τους σύστασης. Εμπλουτισμός μετά από καταβύθιση των πολυσακχαριτών με χλωριούχο κάλιο ή αιθανόλη.
Υδατική εκχύλιση του χλωροφύκους U. rigida...
Υδατική εκχύλιση του χλωροφύκους U. rigida εν θερμώ και καταβύθιση των ουλβανών με προσθήκη αιθανόλης. Επαναδιάλυση και δεύτερη καταβύθιση ή/και κατεργασία με πρωτεΐνάσες για τη παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλότερης ποιότητας. Βελτιστοποίηση του πρωτόκολλου παραλαβής για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης με κατά το δυνατόν «πράσινες» συνθήκες.
Παραγωγή εξευγενισμένων εκχυλισμάτων...
Παραγωγή εξευγενισμένων εκχυλισμάτων πλούσιων σε αμινοξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία από τα δύο μακροφύκη με υδατική ή/και υδροαιθανολική εκχύλιση και κατάλληλη επεξεργασία.
Τεκμηρίωση της ποιότητας των παραγόμενων πολυσακχαριτών...
Τεκμηρίωση της ποιότητας των παραγόμενων πολυσακχαριτών και εξευγενισμένων εκχυλισμάτων με φασματοσκοπικές αναλύσεις και μέτρηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων.
Αξιολόγηση της βιολογικής δράσης...
Αξιολόγηση της βιολογικής δράσης (αντιοξειδωτική, αντι-αθηρωματική, αντιφλεγμονώδης) των παραγόμενων πολυσακχαριτών και εξευγενισμένων εκχυλισμάτων, καθώς και αξιολόγηση κυτταροτοξικότητας και επίδρασης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στη ζωτικότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων με τη μέθοδο ΜΤΤ.
Αξιοποίηση των παραγόμενων πολυσακχαριτών ...
Αξιοποίηση των παραγόμενων πολυσακχαριτών και εξευγενισμένων εκχυλισμάτων ως πρόσθετα τροφίμων (σταθεροποιητές, πηκτικά-πυκνωτικά μέσα, γαλακτωματοποιητές), ως συστατικά με εξέχουσες οργανοληπτικές ιδιότητες, αλλά και με βιολογική δράση σε νέα βιολειτουργικά τρόφιμα.
Αντικατάσταση των εισαγόμενων πηκτικών–πυκνωτικών...
Αντικατάσταση των εισαγόμενων πηκτικών–πυκνωτικών μέσων με πολυσακχαρίτες υψηλής ποιότητας εγχώριας παραγωγής για τη βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών ήδη υπαρχόντων προϊόντων.
Απευθείας ενσωμάτωση της βιομάζας μακροφυκών...
Απευθείας ενσωμάτωση της βιομάζας μακροφυκών (σε ξηρή μορφή) σε σνακ στιγμιαίας παρασκευής όπου θα αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες τροφίμων (εδώδιμες ίνες, ενισχυτικά γεύσης, πηγές ιχνοστοιχείων όπως το ιώδιο) που θα επιτρέπουν παράλληλα και την αντικατάσταση άλατος.